NicolasZ Algo se me va a ocurrir….

23Jul/090

Un ejemplo del Potencial de CoolIris con Flickr

Este es un pequeño ejemplo del potencial de CoolIris. En este caso mostrando un Feed de Flickr.

  1. <object id="o" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
  2.   <param name="allowFullScreen" value="true" />
  3.   <param name="allowScriptAccess" value="always" />
  4.   <param name="flashvars" value="feed=api://www.flickr.com/" />
  5.   <param name="src" value="http://apps.cooliris.com/embed/cooliris.swf" />
  6.   <param name="allowfullscreen" value="true" />
  7.   <embed id="o" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="370" src="http://apps.cooliris.com/embed/cooliris.swf" flashvars="feed=api://www.flickr.com/" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
  8.   </embed>
  9. </object>
Share